Talambuhay ng dating pangulong corazon aquino

Wala na, ang gabi ay lambong na bukas, Panakip sa aking namumutlang mukha; Ang mga sanga’y ko’y nawalan ng dagta, Nawalan ng dahon, bulaklak ma’y wala.

Ginawang sugahan ng isang kalabaw, Ginawang silungan ng nangagdaraan, Ginawang langkaya at tanda sa ilang, Panakot ng aking dating kaaliwan.

Magiging malupit ang labang ito at kailangang tuloy-tuloy. Tinud-anay nga Kausaban”– ang mga salitâng ito ang naghatid sa akin sa pagkapangulo.

Ang pag-ibig sa bayan, pagpigil sa mga personal na interes alang-alang sa kabutihan ng lahat, malasakit sa mahihinà at maralita—kasáma ang mga ito sa mga hálagáhang naglaho na at nagmaliw, at nais nating maibalik at mapalakas muli sa pagsisimula ng ating paglalakbay túngo sa mas mabuting Filipinas. Mula naman kay (Abraham) Lincoln, nais kong hugutin ang pahayag na ito: “ Hindi mo mapalalakas ang mahinà sa pamamagitan ng pagpapahinà sa malalakas; Hindi mo matutulungan ang mahirap sa pamamagitan ng pagsira sa kalooban ng mayayaman; Hindi mo matutulungan ang sumasahod sa pamamagitan ng paghila pababâ sa nagpapasahod; Hindi mo maitataguyod ang kapatiran sa pamamagitan ng pagpukaw ng pagkamuhi sa mga uri sa lipunan .”Ang aking mga patakarang ekonomiko, pinansiyal, at politikal ay nakapaloob sa mga pahayag na iyon, kahit pa isinalin sa malawakang paraan. Inuutos ko sa lahat ng mga kalihim ng kagawaran at punò ng ahensiya na umiwas sa pagbago at pagbaluktot ng tuntunin sa mga kontrata, transaksiyon, at proyekto ng pamahalaang pinagtibay na at naghihintay ng pagpapatupad.

Ang pagguho ng paniniwala at tiwala sa pamahalaan—iyan ang tunay na suliranin na dapat nating harapin.

Nagbubunga ito ng pagguho ng tiwala ng mamamayan sa liderato ng bansa; ng pagguho ng tiwala sa sistemang hudisyal; ng pagguho ng kompiyansa sa kakayahan ng mga lingkod-bayan upang mas maging maayos ang búhay ng sambayanan, maging mas ligtas silá, at mas malusog.

Kayâ kailangan nating pakinggan ang mga hinaing ng mamamayan, damhin ang kanilang mga pulso, ipagkaloob ang kanilang pangangailangan, at patibayin ang kanilang paniniwala at pagtitiwala sa atin na iniluklok nilá sa ating mga katungkulan.

Marami sa atin ang nagsabi na ang mga suliraning sumisira sa ating bansa ngayon na kailangang matugunan kaagad ay korupsiyon, kapuwa sa matataas at mabababàng antas sa pamahalaan; kriminalidad sa lansangan, at ang laganap na bentahan ng ipinagbabawal na gamot sa lahat ng panig ng lipunang Filipino, at ang kawalan ng paggálang sa batas at kaayusan. Sapagkat para sa akin ang mga suliraning ito ay mga palatandaan lámang ng isang malubhang sakít ng lipunan na sumisira at dumudurog sa katatagang moral ng lipunang Filipino.

Search for talambuhay ng dating pangulong corazon aquino:

talambuhay ng dating pangulong corazon aquino-40talambuhay ng dating pangulong corazon aquino-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “talambuhay ng dating pangulong corazon aquino”

  1. Is include new cinema net in product and precence on other web sites; * Primary documentation (calls client base, invoicing, opening access to work accounts, signing of contracts) * Coordination of project team (7 employees) * Coordination of outsource project team * Prepare project documentation; * Create business model, schedule and scope management; * Analisys sales reports; * Quality, budjet, risks, communication management; * Manage stakeholders engagement; Results: * Prepared new version web sait * Coordination iteration developement of mobile appliacation on iphone and Android with outsource team; * Found developers on mobile platforms.

  2. It somehow validates my belief that some of the teachings I grew up with were very wrong. I rejected the teachings of courtship and emotional purity when I was 19. In fact, I have identified several ways that these teachings can damage a person’s heart. Shame because that’s “sinful” and “emotionally impure.” Shame because it sets a standard and proclaims that you are somehow shameful if you cannot keep it. Because your heart is whole and she just gave a piece of hers to a guy she isn’t married to. You have more to give your future husband than she does. This has nothing to do with the righteousness and grace of God, and everything to do with the accomplishments of man. I was trying to explain this to my friend, and it came out sounding so .